حسادت عاشقانه...

 

 

 

پســر: مـن حسـودیم مـیشه مـوقعی کـه پســرا بهـت نگـاه میکـنن
دختـــر:حســـودی نـــکن عزیـــزم

پســر: چــــــرا ؟!
دختـــر: چــون تــو چیـــزی داری کـه اونا نـدارن !
پســر:چــی ؟

دختــر: قلــــــبم

 

 

/ 0 نظر / 36 بازدید